Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Koupit nebo pronajmout?
Nemovitost
Lokalita

Poučení pro klienty

Poučení o odstoupení od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

V souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dochází také k částečné modifikaci spotřebitelského práva. Příslušná ustanovení ukládají podnikatelům povinnost poskytnout spotřebiteli řadu informací, které jsou uvedené v příslušných ustanovení občanského zákoníku.

V této souvislosti informujeme klienty, že v případě, kdy uzavřeli smlouvu mimo prostory obvyklé pro podnikání podnikatele (tj. mimo obchodní prostory) mají klienti (kteří jsou dle ustanovení občanského zákoníku spotřebiteli) přiznáno právo od takovéto uzavřené smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí klient o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat realitního makléře se kterým byla tato smlouva uzavřena, formou jednoznačného prohlášení.

Za tímto účelem je klient oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn níže v tomto článku, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V případě, že dojde ke splnění účelu smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá klient právo od smlouvy odstoupit.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ZDE .

Podmínky ochrany osobních údajů klientů u společnost Nemovitosti SEVER s.r.o.

Naše společnost si je vědoma významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101 /2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Z těchto předpisů pak vychází i níže uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje? 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání smluv a plnění povinností z nich vyplývající jsou některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely níže uvedené. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

udělený v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) 

Klient, tímto poskytuje svobodně a dobrovolně souhlas Společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o., IČO: 02442825, se sídlem Pod Školou 206, 435 22 Braňany (dále jen „Společnost „) a níže uvedeným správcům a zpracovatelům se zpracováním osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, adresa bydliště/trvalého pobytu, obchodní firma, název, sídlo, IČ, elektronickou adresu (e - mail), telefonní číslo, údaje o příjmech, nákladech (výdajích) a závazcích a bankovní spojení, poskytnutých v souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy či smluv a s Analýzou příjmů a výdajů, a to za účelem využívání těchto osobních údajů v rámci předmětu podnikání Společnosti, tj. k činnostem přímo nebo nepřímo souvisejícím s finanční, pojišťovací, zprostředkovatelskou, zajišťovací či investiční činností Společnosti, za účelem zprostředkování smluvního či jiného právního vztahu či v souvislosti se smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a Společností, pro poskytování našich služeb, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení formou sms či emailem), případně pro hodnocení platební morálky, za účelem vymáhání pohledávek společností, pro zlepšování kvality poskytovaných služeb. Dále Klient výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů, uvedených v občanském průkaze, k jehož kopii Klient dává Správci souhlas. Klient souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, je - li fyzickou osobou, případně údaje o něm jako právnické osobě, je - li právnickou osobou, byly Společností a každým dalším Správcem zpracovávány, rozumí se i vzájemně mezi nimi předávány, za účelem zkvalitnění péče o Klienta, provádění Marketingových činností. Klient souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje, je - li fyzickou osobou, případně údaje o něm jako právnické osobě, je - li právnickou osobou, za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí deseti let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu s kterýmkoli ze Správců. Osobní údaje o Klientovi jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je Klient poskytl v souvislosti se žádostí o zprostředkování smluvního či jiného právního vztahu či s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, za účelem obsaženým v rámci souhlasu Klienta, za účelem jednání o smluvním vztahu, za účelem nabízení obchodu nebo služeb, za účelem předávání jména, příjmení a adresy Klienta z důvodu nabízení obchodu a služeb v souladu s obecně závaznými právními předpisy. S tím, že jeho souhlas správci uděluje i k tomu, aby všechny shora uvedené údaje o jeho osobě a fotokopii jeho občanského průkazu předal jiným subjektům jako správcům, zejména finančním institucím a dalším podnikatelským subjektům spolupracujícím se správcem, pokud to bude nezbytné pro plnění smluv, které Klient uzavřel, resp. uzavře nebo které uzavřel s uvedenými subjekty Správce jako zprostředkovatel jejich služeb, nebo nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smluv uskutečněné na návrh Klienta. Klient není povinen osobní údaje poskytnout a je oprávněn kdykoli písemně udělený souhlas odvolat. Pokud Klient písemně požádá Společnost, má právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích těchto údajů a Správcích. Klient je dále oprávněn požádat Společnost o opravu osobních údajů, zjistí - li, že některým Správcem zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Za účelem odvolání souhlasu, příp. k žádostem dle tohoto odstavce nás prosím kontaktujte na adrese: info@nemovitostisever.cz. Pokud klient odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (případně se zasíláním obchodních sdělení) Společnost zpracování ukončí v přiměřené lhůtě dle administrativních možností Společnosti. Odvolání souhlasu se nedotýká zpracování údajů, které je Společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu, na základě zákona. Pokud Klient zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat po Společnost vysvětlení, respektive je oprávněn požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý závadný stav, případně je oprávněn udělený souhlas odvolat. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto odstavce má Klient právo obrátit se v případě porušení povinností Správce na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Dále v souladu se zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Klient prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou, že je skutečným vlastníkem peněžních prostředků, které budou z jeho strany vynaloženy v souvislosti s obchodem nebo obchodním vztahem uzavřeným se společností Nemovitosti SEVER s.r.o, IČO: 02442825, se sídlem Pod Školou 206, 435 22 Braňany, nebo touto společností zprostředkovaným, a že tyto peněžní prostředky nepocházejí z výnosů z trestné činnosti nebo z financování terorismu. Ve smyslu ust. § 8 Zákona dále souhlasí s provedením identifikace mé osoby zaznamenáním identifikačních údajů z průkazu totožnosti, ověřením shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a bere na vědomí, že identifikační údaje takto získané, kopie dokladů předložených k identifikaci, a v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci, je správce jako povinná osoba povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení obchodní vztahu s klientem. 

Pro účely tohoto souhlasu se rozumí:

Správcem se rozumí: Nemovitosti SEVER s.r.o, IČO: 02442825, se sídlem Pod Školou 206, 435 22 Braňany

Spravované údaje jsme dále povinni poskytnout v případech daných zákonem, například organům státní správy, soudům, organům činným v trestním řízení apod. 

Marketingovou činností se rozumí soubor činností, jejichž účelem je informování Klientů o produktech a službách Správce, předkládání nabídky k jejich objednání, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím elektronické pošty. 

Formulář pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ZDE .

Poučení o právu na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. tímto informuje klienty, že v souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, která nabyla účinnosti dne 1. 2. 2016, došlo k rozšíření práv spotřebitelů.

S ohledem na uvedenou novelu informujeme klienty, kteří uzavřeli se společností Nemovitosti SEVER s.r.o. smlouvu o zprostředkování služeb nebo jinou obdobnou smlouvu, o právu na mimosoudní řešení sporů, které by z této smlouvy vznikly a které by se nepodařilo vyřešit přímo mezi společností Nemovitosti SEVER s.r.o. a klientem. Návrh na mimosoudní řešení sporu je klient oprávněn podat na Českou obchodní inspekci, která za tímto účelem na svých internetových stránkách www.coi.cz zveřejnila formulář pro podání návrhu a další podrobné informace k mimosoudnímu řešení sporů.

Návrh je možné podat v případě, že v dané věci nebylo možné spor vyřešit přímo mezi společností Nemovitosti SEVER s.r.o. a klientem a zároveň v této věci nedošlo k vydání rozhodnutí soudu, rozhodčího nálezu a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Klient je povinen přiložit k návrhu doklad o skutečnosti, že se klientovi nepodařilo spor vyřešit se společností Nemovitosti SEVER s.r.o. přímo, a další písemnosti dokládající skutečnosti o sporu tvrzené klientem.

  Vytvořit poptávku

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky
  • Ostatní

  Upřesnit

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci

  Vyhledat vhodné nemovitosti

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky
  • Ostatní

  Upřesnit

  Vyhledat fulltextově

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci