Prohlášení o ochraně soukromí

Vážení, 

společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů. 

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o. (www.nemovitostisever.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o.  dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například klientů, novinářů apod.).

1. Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost Nemovitosti SEVER s.r.o.  protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. 

1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky. 

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. sama, jejímž je; zpracování protokolových souborů zpracovává společnost Nemovitosti SEVER s.r.o.  následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky: 

  • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o. navštívil; 
  • IP-adresa; 
  • datum přístupu a doba přístupu; 
  • případný dotaz návštěvníka; 
  • kód odpovědi http; 
  • přenášené skupiny dat; 
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

2. Zpracování osobních údajů pro zasílání poptávek formou newsletteru a zpracování osobních údajů z poptávek z jiných webů

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání poptávky přes kontaktní formulář bude společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. za těmito účely zpracovávat, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy a telefonu. Pokud poskytne návštěvník společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o. rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), bude společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách. 

2.2. Osobní údaje návštěvníka začne společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní své údaje v poptávce do kontaktního formuláře a potvrdí odeslání kontaktního formuláře. Nebude-li zadání poptávky v kontaktním formuláři potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků návštěvníka a pro účely zachycení projevů návštěvníkovy vůle. 

2.3. Společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. je oprávněna návštěvníka webových stránek dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o.  - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

2.4. Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání zasílání newsletteru. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu. Odvolání zasílání je možné kliknutím na odkaz „Odhlásit Nemovitosti SEVER s.r.o. Newsletter“ v zaslaném newsletteru. 

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s prodejem, koupí, nájmem nemovitosti či družstevního podílu 

3.1. V případě uzavření dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy či dodání objednaných služeb bude společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa. Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace může společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. vyžadovat poskytnutí osobních údajů v rozsahu: bankovní spojení a rodné číslo. Tyto osobní údaje společnost zpracuje pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a dále je nezpracovává. 

3.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů klientů bude společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. provádět za účelem realizace uzavřené dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy, dodání objednaných služeb, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše. Společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. je oprávněna se klienta, který kupuje, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o. - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

3.3. Společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. pořizuje a uchovává kopie průkazů totožnosti klientů, které jí klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jejich jednoznačné identifikace. Kopie průkazů totožnosti klientů nejsou dále společností Nemovitosti SEVER s.r.o. zpracovávány. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti. 

3.4. Společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné smlouvy či dohody uvedené v bodě 3.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu. 

3.5. E-mailové adresy a tel. čísla zákazníků, kteří uzavřou smlouvu či dohodu uvedenou v bodě 3.2 se společností Nemovitosti SEVER s.r.o., zpracovává společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s poskytnutím služeb. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres a tel. čísel tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o. spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu plnění služeb zákazníkům a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bez souhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres s tel. čísel zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu. 

3.6. Společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres a tel. čísel zákazníků provádět sama, anebo tímto pověří třetí osobu.

4. Zpracování osobních údajů při poptávce na telefonních číslech Nemovitosti SEVER s.r.o.

4.1. V případě klientovy poptávky na telefonních číslech společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o. bude společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků klienta a pro účely zachycení projevů klientovy vůle zpracovávat poskytnuté osobní údaje takového klienta, a to v rozsahu, které takový klient sdělí v hovoru. 

4.2. Společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. je oprávněna se klienta, který poptává na telefonních číslech společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o., dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o. - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

4.3. Společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 3 let od hovoru uvedené v bodě 3.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu.

5. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním požadavků, dotazů a stížností 

5.1. Společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. si velmi váží svých zákazníků, a proto zřídila zákaznickou linku pod telefonním číslem +420 736 480 410. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb. 

5.2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o. bude společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o.). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bez souhlasové zpracování. 

5.3. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. sama. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. oprávněna z důvodu oprávněného zájmu předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům k vyřízení dotazu, požadavku či stížnosti.

6. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytnutím souhlasu pro zasílání marketingových či obchodních sdělení

6.1. V případě zájmu klienta o zasílání marketingových či obchodních sdělení, bude společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu, který klient poskytl. Pokud poskytne návštěvník společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o. rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. 

6.2. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o. (viz níže), tak také zasláním na oznámení o odvolání souhlasu na emailovou adresu info@nemovitostisever.cz. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o. možné.

7. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

7.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. 

7.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. shromažďuje na svých webových stránkách.

7.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, případně se obraťte na výrobce prohlížeče. 

8. Užívání sociální pluginů

8.1. Webové stránky společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o. obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty.

8.2. Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností Nemovitosti SEVER s.r.o., která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

9. Zpracování osobních údajů novinářů

9.1. Novináři se mohou v souvislosti s výkonem jejich povolání obracet na společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. prostřednictvím e-mailové adresy info@nemovitostisever.cz. V takovém případě společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. zpracovává jejich (poskytnuté) osobní údaje za účelem vyřízení odpovědi na jejich dotaz. 

9.2. Osobní údaje poskytují novináři dobrovolně a bez jejich znalosti by společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. nebyla schopna jejich dotaz vyřídit, proto se jedná o bez souhlasové zpracování. Samotná odpověď na dotaz novináře je v systému společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o. uchovávána po dobu 90 dnů a následně je odstraněna či anonymizována. Identifikační údaje a oblast zájmu novináře (například výstavba prodejen, informování spotřebitelů o produktech atd.) zpracovává společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. dále až po dobu 2 let (od ukončení aktivní komunikace s novinářem), aby mohla kontaktovat novináře v situacích, kdy to bude nutné pro ochranu jejích práv a právem chráněných zájmů (například pro řádné informování veřejnosti). Osobní údaje jsou proto zpracovávány bez souhlasu novináře. 

9.3. Zpracování osobních údajů bude v tomto případě provádět společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. sama, příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu.
9.4. V případě námitek proti tomuto zpracování kontaktujte společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. na e-mailové adrese: info@nemovitostisever.cz.

10. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

10.1. Při zpracování osobních údajů společností Nemovitosti SEVER s.r.o. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. 

10.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů: 

(i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. zpracovává; 
(ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů; 
(iii)právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů; 
(iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů; 
(v) právo na přenositelnost osobních údajů; 
(vi)právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů. 

10.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Nemovitosti SEVER s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o. (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely společnosti Nemovitosti SEVER s.r.o. nebo pro ochranu před případnými soudními spory). 

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 24. 5. 2018.

Formulář pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ZDE .

Masivní inzerce Exportujeme na